Naša najväčšia pridaná hodnota je v projektovaní všetkých profesií pod jednou strechou.

VYPRACOVANIE KOMPLEXNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE STAVIEB A ICH ZMIEN:

Konzultačná činnosť a poskytovanie architektonického poradenstva

Rekonštrukcie a modernizácie budov a obnova stavebných pamiatok

Vykonávanie odborného autorského dohľadu a stavebného dozoru

Vykonávanie predprojektovej činnosti - stavebné a investičné zámery

Spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

Vykonávanie projektového manažmentu, riadenie a koordinácia projektov

Vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní

Cenové ponuky a rozpočty stavieb

Realizácia stavieb na kľúč

Návrh interiéru a exteriéru